Weekbrief 23 november

ingevoerd op 23-11-2017

Weekbrief, 23 november 2017

Belangrijke data

23 nov Studiedag Kanjertraining (kinderen zijn vrij)

24 nov Creamiddag, media groep 1 t/m 6

28 nov Sint uitje groep 5 en 6

30 nov Groep 1 t/m 4 en 6/7 t/m 8 Sint uitje

5 dec  Sinterklaasviering

11 dec Praktijkdag Kanjertraining

12 dec Staking Primair Onderwijs ????????

21 dec Kerstviering

22 dec Kerstvakantie (let op: ook de vrijdag al vrij)

Renovatie/ Ingang kleuters

Deze week zijn de laatste werkzaamheden rondom de aanleg van een nieuwe riolering afgerond. Daarnaast is er gestart met werkzaamheden rondom de opbouw van het nieuwe gedeelte.  Komende maandag zal het bedrijf dat het metselwerk verzorgt werkzaamheden gaan uitvoeren bij de nieuw te bouwen peuterschool. Deze is direct naast de ingang van de kleutergroepen. Hiervoor zal er ruimte gecreëerd moeten worden om de metselwerkzaamheden te kunnen uitvoeren, waardoor er overlast zal zijn, omdat de stoep wat smaller is. Dit zal met maximaal twee weken verholpen moeten zijn. Alvast excuses voor het ongemak wat hierdoor kan ontstaan.

Weekbrief

De weekbrief van de school wordt zeer op prijs gesteld krijg ik regelmatig terug. Daarnaast heb ik een aantal keer feedback ontvangen dat het doorklikken voor een bijlage als minder prettig wordt ervaren. Na deze feedback zult u met ingang van deze week de weekbrief vinden als tekstbericht, waardoor u niet hoeft door te klikken. In de bijlagen vindt u vanaf nu alleen nog de school gerelateerde zaken of aanmondingen. Ik hoop dat hiermee voor u als ouder het gebruiksgemak zal toenemen.

‘HAK’ potten gevraagd

Voor de kerstviering op school zijn we op zoek naar grote glazen ‘HAK’ potten. Zouden jullie ons willen helpen verzamelen? De potten graag schoongemaakt, zonder label inleveren in het lokaal van  juf Marianne en juf Silvia groep 6/7 (hoofdingang 3e lokaal rechts).

Namens de Kerst werkgroep en de Ouder Vereniging

Hulp gezocht

Dinsdag 5 december zorgt klassenouder Rob Glas ervoor dat de hekken bij het NS station komen i.v.m. de aankomst van Sinterklaas. Welke ouder/opa/buurman kan hem helpen de hekken neer te zetten? Ca. 8.00 uur plaatsen en na aankomst van de Sint de hekken weer weghalen. Wil je helpen? Neem dan contact op met Rob Glas 06-53 72 36 90.

Voortgang verbeterpunten oudertevredenheidsonderzoek

In april van dit jaar heeft u kunnen deelnemen aan een oudertevredenheidsonderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek heeft u kunnen lezen via de weekbrief van de school. Nu medio november vindt u hier een korte update rondom de tien door u aangegeven belangrijkste verbeterpunten:

1. Opvang bij afwezigheid van de leerkracht

Op dit punt blijft het lastig om er invloed op uit te oefenen. Dit schooljaar heb ik twee keer moeten besluiten om een groep naar huis te sturen wegens aan leerkrachten. Het probleem van het tekort aan (inval)leerkrachten zal de komende jaren in de Kop van Noord Holland verder toenemen, ondanks de krimp van het aantal leerlingen. In samenwerking met de overkoepelende organisatie Stichting Sarkon wordt verder onderzocht hoe wij het naar huis sturen van groepen op mogelijk andere creatieve wijzen kunnen gaan oplossen. Zodra hier meer over te melden is verneemt u dit via de weekbrief.


2. Speelmogelijkheden op het plein

Dit onderdeel wordt meegenomen bij de herinrichting van het schoolplein die voor 2018 gepland staat. Voor dit schooljaar werken we samen met Sportservice Schagen. Zij bieden drie keer per week Pauzesport aan waardoor de kinderen onder begeleiding sport en spel krijgen aangeboden. Deze samenwerking ervaren we als succesvol en we steken in op voortzetting van dit onderdeel voor komend schooljaar naast het aantrekkelijker maken van het schoolplein.


3. Veiligheid op het plein

Door de komst van de Kanjertraining en de start met een continurooster waardoor toezicht tijdens alle pauzes bij het team van de school ligt hebben wij de indruk dat er een verbetering zit in de veiligheidsbeleving van de kinderen op het plein. Dit aspect wordt ook meegenomen bij de leerlingenraad. 
 

4. Hygiëne en netheid binnen de school

Dit blijft continu een aandachtspunt. In een schoolgebouw wordt geleefd. Echter we streven naar een opgeruimde, frisse school. In een gebouw dat middenin een renovatie zit is dit soms extra lastig om het opgeruimd te houden. Het heeft steeds onze aandacht. 
 

5. Uiterlijk van het gebouw

Hier wordt hard aan gewerkt.

6. Veiligheid op weg naar school

Dit onderdeel blijft onze aandacht hebben. We werken hierbij samen met de verkeersouders en de politie.

7. Aandacht voor pestgedrag

Met de implementatie van één aanpak binnen de school (De Kanjertraining) zien wij verbetering in hoe wij als school omgaan met pestgedrag. Het anti-pestbeleid is aangescherpt (zie de website http://www.spoorbuurtschool.nl/pg-31424-7-108962/pagina/omgangsprotocol.html). Ondanks de vernieuwde aanpak blijven wij hier in ontwikkeling en gaat het ook nu nog wel eens mis. Als schoolteam zijn wij steeds in ontwikkeling en staat dit punt binnen de aanpak van de Kanjertraining steeds op de agenda om via reflectie op ons handelen aan de hand van praktische voorbeelden.

8. Begeleiding leerlingen met problemen

Als school hanteren wij een ondersteuningsprofiel waarin precies staat omschreven welke zorg we bieden. Waar nodig zetten we specialisten in. Binnen de groepssituatie wordt bekeken welke leerlingen er specifieke zorg nodig hebben en hoe dit is georganiseerd. Daarnaast is steeds de vraag wat een kind voor onderwijsbehoefte heeft en wat de leerkracht nodig heeft om in deze onderwijsbehoefte te voorzien. Hierbij is samenwerking met ouders een voorwaarde om te komen tot succes. We hebben op dit aspect al een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. We worden op dit onderdeel gemonitord door de kwaliteitsmedewerker onderwijs vanuit de overkoepelende organisatie.


9. Sfeer en inrichting schoolgebouw

Dit is onderdeel van de renovatie.

10. Omgang van de kinderen onderling

Dit aspect valt onder de implementatie van de Kanjertraining waar de school op dit moment mee bezig is. De school blijft op bovengenoemde en andere aspecten steeds werken aan verbetering. Uw feedback kan ons daarbij helpen. In maart / april 2018 zal opnieuw een tevredenheidsonderzoek plaatsvinden. Zoals eerder gezegd zullen wij dit op dit moment jaarlijks doen. Daarnaast houden we een dergelijk onderzoek ook onze leerlingen. Bij die uitkomsten wordt de leerlingenraad betrokken. Nieuw dit schooljaar zal het onderzoek zijn onder onze oud-leerlingen. De leerlingen die afgelopen jaar in groep 8 hebben gezeten ontvangen rond die tijd ook een onderzoek. Hoe vergaat het hen een jaar later. Welke feedback hebben zij voor de school. De uitkomsten van bovengenoemde onderzoeken zult u weer kunnen terugvinden via de weekbrief. Mocht u tussentijds feedback hebben voor de school is deze altijd welkom. 

Aanwezigheid directie

Voor de renovatie stond de directie iedere ochtend buiten op een centraal punt. Dit was ook aan het einde van de schooldag zo. In de huidige situatie is dat een stuk lastiger. U kunt mij regelmatig op één van de twee pleinen vinden. Bij afwezigheid kunt u mij bereiken via directeur.spoorbuurtschool@sarkon.nl of via 06-10489745. U kunt via deze kanalen altijd een afspraak maken.

 

Namens het team,

Dennis Burger,

 

Directeur Spoorbuurtschool

 

 

 

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk