Weekbrief 20 september

ingevoerd op 20-09-2017

 

Weekbrief, 20 september 2017

 

startgesprekken

Dit schooljaar gaan wij starten met een andere manier van werken rondom

oudergesprekken en rapporten. Het doel van de nieuwe werkwijze is om een

(nog) betere samenwerking tussen ouders en school tot stand te brengen in het

kader van de ontwikkeling van het kind. Door een nauwere samenwerking weten

we van elkaar wat we mogen en kunnen verwachten. De komende drie weken zullen

er startgesprekken plaats vinden. Het startgesprek, ook wel ‘kennismakingsgesprek’

of ‘omgekeerd oudergesprek’ genoemd vindt aan het begin van het schooljaar

plaats. De bedoeling is in het begin van het schooljaar u als ouders over jullie kind te

laten vertellen en om heldere afspraken te maken over de samen werking. Daarnaast

is het goed om uit te spreken wat de school en ouders van elkaar verwachten.  Doordat

het over uw kind gaat is het de bedoeling dat de kinderen uit groep 5 t/m 8 meekomen naar het gesprek. In groep 3 en 4 is dit optioneel: het hoeft niet, maar u mag uw kind meenemen naar het gesprek. Het gaat tenslotte over hem of haar.

De gesprekken vinden na schooltijd plaats tussen 14.00 uur en 16.30 uur. Dit zal even wennen zijn, maar er is voldoende ruimte in de agenda’s van gesprekken om een tijd in te plannen de komende weken. In de bijlage vindt u het gespreksformulier van deze eerste ronde (in Word en PDF-bestand). We willen u vragen dit formulier in te vullen en terug te mailen naar de leerkracht van uw kind. Dit ter voorbereiding voor de leerkracht en als basis voor het gesprek.

Vanaf vanavond 20.00 uur kunt u zich inschrijven voor een gesprek. De uitnodiging heeft u ontvangen of ontvangt u vanmiddag via Digiduif. We zijn benieuwd naar uw ervaringen.

 

Renovatie

Maandag en dinsdag heeft de aannemer diverse werkzaamheden verricht in het kader van de oplevering van fase 1. Gisteren is gestart met fase 2 van de renovatie. Het tussengedeelte van de school zal de komende maanden worden opgebouwd en afgewerkt. Geplande oplevering is 24 december. In het tussengedeelte van de school zal groep 6 worden gehuisvest. Daarnaast biedt het plek aan de kleutergymzaal, de peuterschool, het middenbouwleerplein, de teamkamer, kantoorruimte, de bibliotheek en onze grootste wens: een aula met tribune! We kijken er nu al naar uit! Kijk regelmatig op onze website voor de laatste updates.

 

lief en leed

Tijdens de zomervakantie is er voor een viertal groepen gewerkt aan een vervangende groepsbezetting, omdat de vaste leerkracht niet inzetbaar is door diverse omstandigheden.

 

In groep 1-2 a is Sylvia Bregman haar uren aan het opbouwen. Voor de vakantie was zij helaas door een medische oorzaak er uit geraakt. Sylvia werkt nu aan de opbouw van haar uren. We hebben Deanne Molenaar voor haar vervanging aangenomen. Deanne werkt op dit moment de gehele week en is back up op de momenten dat Sylvia zelf de groep les geeft.

In groep 1-2 c is Marieke Plagge op dit moment niet inzetbaar. Marieke zit op dit moment niet lekker in haar vel. Hierdoor is zij niet in staat om te werken. Naar verwachting zal het herstel een aantal maanden gaan duren. Jelke Kramer (die het verlof van Jennifer Sweep invult) heeft op dit moment full time deze groep.

In groep 5b is juf Gabriëlle Bakker op dit moment afwezig. Juf Gabrielle mogen wij feliciteren, want zij is in verwachting. Echter op dit moment kan zij haar werkzaamheden voor de groep nog niet hervatten door zwangerschap gerelateerde klachten. Eva Oostindiën werkt op dit moment fulltime in deze groep.

Juf Liedy Wetzel heeft helaas een terugval gekregen tijdens haar reintegratieproces. Dit zorgt er voor dat zij op dit moment niet inzetbaar is. Naar verwachting zal het herstel enkele maanden in beslag gaan nemen. Juf Liedy is dit schooljaar ingedeeld in groep 4 en 6. Op dit moment werkt Eva Janssen fulltime in groep 4. Voor groep 6 hebben wij Martine Hoekstra aangenomen. We zijn erg blij dat we voor alle groepen de bezetting op tijd hebben kunnen krijgen.

De ouders van de hierboven genoemde groepen zijn reeds afgelopen week geïnformeerd.

 

AED

Sinds deze week hebben wij op school een AED-apparaat tot onze beschikking. Een AED (Automatische Externe Defibrillator (AED)) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Wij zijn erg blij dat er op onze school nu een dergelijk apparaat aanwezig is. We hopen hem natuurlijk nooit te hoeven gebruiken. Buiten een AED is onze school nu uitgerust met speciale kinderehbo-koffers die door de BHV-ers kunnen worden ingezet. De AED bevindt zich nu nog bij de directiekamer, maar zal na de renovatie een plek krijgen in de centrale hal van de school.

pauzesport

Dit schooljaar zijn wij gestart met Pauzesport. Dit hebben wij georganiseerd in samenwerking met Sportservice Schagen. Om de kinderen op een vrijblijvende, maar toch enthousiasmerende manier beweging te bieden komt drie keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) Sportservice Schagen naar school. De bewegingsconsulent verzorgt tijdens die dagen Pauzesport voor de kinderen. 

Sportservice Schagen wil met pauzesport kinderen stimuleren om ook in de pauzes en tijdens het overblijven tussen de middag op school, op het schoolplein (meer) te sporten en bewegen.

Aanwezigheid directie

Komende week ben ik door diverse externe bijeenkomsten afwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Wilt u mij spreken kunt u het beste een e-mail sturen naar directeur.spoorbuurtschool@sarkon.nl. Ook kunt u mij bereiken via mijn mobiele telefoonnummer 06-10489745.

schoolfotograaf

Het duurt nog even, maar in de week van 9 april 2018 zal de fotograaf weer op school komen om foto’s van de kinderen en de groepen te maken. Deze activiteit stond nog niet vermeld op de kalender.

kanjertraining

We werken op dit moment met de startfase van de Kanjertraining. Via de weekbrief

zullen wij  u regelmatig informeren over zaken die met de Kanjertraining te maken hebben.

Via de groepsleerkracht kunt u in de loop van het schooljaar informatie verwachten over

lessen of oefeningen die in de groep worden gedaan. In deze weekbrief leest u deze

keer iets over de thema’s van de Kanjertraining. In samenwerking met ouders,

leerkrachten, psychologen en orthopedagogen is inhoud gegeven aan onderstaande

thema’s.

 

Thema’s voor de kinderen 
-Hoe zie ik mijzelf. Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf. Gevoelens wat zijn dat?
-Hoe voelt een ander zich? Inlevingsvermogen. Laat pesters kletsen. De kunst van vragen stellen en antwoord geven.
-Luisteren en samenwerken. Vriendschap. Van kritiek kun je leren/zelfreflectie. Er zijn mensen die van je houden.
-Hoe ga ik met pesten om. Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet mee doe met narigheid. Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent.

 

Thema’s voor de ouders 
Dezelfde als die voor de kinderen. Met dit aanvullend verschil:
- ouders geven hierin zelf het goede voorbeeld
- ouders reageren in hun opvoeding niet vanuit gevoelens van ergernis/irritatie enerzijds en angst-/onmachtsgevoelens anderzijds.

Thema’s voor de leerkrachten 
- Dezelfde als die voor de kinderen en de ouders. Met dit aanvullende verschil:
- Hoe zijn ouders erbij te betrekken. 
- Kanjer Volg en Advies Systeem (KanVAS). 
- Verschillende perspectieven in de aanpak van pesterijen. 
- Wet Burgerschap en Sociale Integratie

Twee werelden
De Kanjertraining maakt een onderscheid in de ’wereld van vertrouwen’ waarin de mensen elkaar recht willen doen. En ’de wereld van angst en wantrouwen’. De Kanjertraining hanteert de vuistregel dat zo’n 20 % van de kinderen de neiging heeft angstig en/of wantrouwend naar anderen te kijken.  Deze manier van kijken naar anderen (wantrouwend, of juist niet), maakt een verschil in de wijze waarop deze kinderen sociale conflicten veroorzaken en denken op te lossen. De Kanjertraining kiest voor de wereld van vertrouwen en hanteert de vuistregel bij conflicten: zoek een oplossing die in de toekomst houdbaar is en doe elkaar recht. 

 

 

Namens het team,

Dennis Burger, Directeur Spoorbuurtschool

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk